Üdülési szabályzat

A FŐTÁV Dolgozók Szakszervezetének Üdültetési Szabályzata

 

 1. A Szabályzat hatálya:

A szabályzat hatálya az FDSZ tulajdonában lévő üdülési célra fenntartott üdülőkre, azon belüli üdülőegységekre és az üdülőt használó személyekre terjed ki. Az FDSZ tulajdonában lévő intézmények a következők:

 1. a) 2483 Gárdony, Fürj u. 17.
 2. b) 3200 Sástó, Vaddisznó köz 1.
 3. c) 5309 Berekfürdő, Gerle u. 1.

 

 1. Értelmező rendelkezések:
 2. a) igényjogosult személy:
 • a FŐTÁV Dolgozók Szakszervezetének rendes tagja, azok hozzátartozói,
 • a FŐTÁV Komfort Kft rendes tagja, azok hozzátartozói,
 • a FŐTÁV Zrt dolgozója, azok hozzátartozói,
 • a FŐTÁV Komfort Kft és a DHK Leányvállalat dolgozói, és azok hozzátartozói,
 • a LIGA Szakszervezet rendes tagjai, azok hozzátartozói.
 1. b) az igényjogosultság, vagy a kedvezményezettség alapja: a tagsági jogviszony fennállása és a hozzátartozói státusz amennyiben az igényjogosultnak tagdíjfizetési elmaradása nincs.
 2. c) hozzátartozó: az igényjogosult házastársa, gyermeke (ideértve az örökbefogadott, a mostoha és a nevelt gyermeket), szülei, valamint az igényjogosulttal együtt üdültetett 18 év életkort be nem töltött unokája.
 3. d) gyermek kedvezmény: 0-6 év között.
 4. e) férőhely: az üdülő befogadóképességének ágyban meghatározott természetes mérőszáma.
 5. f) szabad férőhely: az üdülő adott időpontban le nem kötött férőhelyeinek száma.
 6. g) térítési díj: az igénybe vett férőhelyeknek, a Nagyválasztmány által forintban megállapított ellenértéke, mely a szabályzat mellékletét képezi.
 7. h) üzemeltető: az FDSZ tulajdonában álló üdülőket üzemeltető HunHolidays Kft.
 8. i) ismételt kiajánlás: akciós üdülési lehetőség („last minute” ár). Az üdülési díj be nem fizetése, lemondás, vagy akciós üdülés esetén történő kiajánlás keretében az üdülői térítési díj egyedileg kerül megállapításra. Az ismételt kiajánlás és az akciós üdülési lehetőség alapján meghirdetett férőhelyek igénylése is jelentkezési lapon történik, melyet az üzemeltető HunHolidays Kft-nek kell megküldeni. A visszajelzést követően az ügyvezető által egyedileg megállapított kedvezményes térítési díjat egy összegben kell befizetni az üdülés megkezdése előtt. A kedvezmény mértéke a mellékletben szabályozott.
  1. j) üdültető: FŐTÁV Dolgozók Szakszervezete.

 

 1. Üdülés igénylése és feltételei:
 2. a) Az üdülő igénybevétele esetén a FŐTÁV Dolgozók Szakszervezetének tagjai jelentkezésének figyelembe vételével az igényjogosult személyeket kell előnyben részesíteni, a megjelölt személyek igényének kielégítése után főszezonban a fennmaradó üres férőhelyeket a nem igényjogosultak részére lehet értékesíteni, e szabályzatban meghatározott feltételekkel. Elő és utószezonban jelentkezés alapján lehet az igényeket befogadni.
 3. b) Az üdülőket az igényjogosultak kedvezményes térítési díjjal, a nem igényjogosultak kereskedelmi áron vehetik igénybe. A térítési díjakat évente, szükség esetén év közben, de nem visszamenőleges hatállyal a Nagyválasztmány határozza meg és rendelkezik a közzétételéről. A térítési díj minden turnus igénybevétele során azonos az elő- utó és főszezon közti különbséget az igénybe vett napok száma határozza meg. A turnusok hosszát a 1. sz mellékletben lévő turnustáblázat tartalmazza.
 4. c) A szabad férőhelyek foglalása főszezonban turnusokban történik, elő és utószezonban éjszakánként lehet foglalni. Az igénybe vehető turnusokat jelen szabályzat 2. sz melléklete tartalmazza, mely a szabályzat jóváhagyása után az FDSZ és a HunHolidays Kft honlapján is megtalálható, aktualizálása 3 naponként történik.
 5. d) Az igényjogosultak és a külső személyek üdülési lehetőséget szabályosan kitöltött, JELENTKEZÉSI LAP-pal igényelhetnek, mely jelentkezés egyben megrendelésnek minősül. Az igényjogosultak főszezonban elsőbbséget abban az esetben élveznek, ha a jelentkezési lapot legkésőbb a külön meghirdetett dátumig (általában tárgyév április utolsó napja), az üdültető részére megküldi. Ez utóbbi esetben az üdültető köteles a megrendelést azonnal, hivatalosan átadni az üzemeltető részére. Elő és utószezonra az igénylést a jelentkezés sorrendjében lehet elfogadni.
 6. e) Az üzemeltető az elhelyezésről, illetve – az alternatív lehetőséggel kiegészített – esetleges elutasításról szóló értesítést (a továbbiakban megrendelés visszaigazolás), a jelentkezéstől számított 3 munkanapon belül e-mailen juttatja el az igénylő személy részére.

 

 1. Üdülés díj fizetésének, illetve lemondásának feltételei:
 2. a) Az üdülési költség összegét az igénylő, az üzemeltető irodájában köteles megfizetni, amelynek megfizetése történhet készpénzzel, OTP Széchenyi pihenő kártyával, illetve átutalással.
 3. b) Az üdülésre való jelentkezés elfogadásának visszagazolásától számított 2 napon belül az üdülési díj 50%-át készpénzben az üzemeltető irodáján, vagy az üzemeltető OTP banknál vezetett számlaszámára köteles befizetni. A banki átutalás és az OTP Szép kártyával való utalás során a közleményben az igénylő nevét, az üdülő megnevezését, illetve a megrendelés visszaigazolás számát, kell feltüntetni.
 4. c) Fizetés határidő:
 • ha a megrendelés az igénybevétel előtti 35 napnál korábban érkezik: az üdülés megkezdése előtti 30. nap,
 • ha a megrendelés az igénybevétel előtti 35 napon belül érkezik: a megrendelés visszaigazolás átvételét követő 2 munkanapon belül, kell fizetni az üdülési díjat.

Amennyiben a fenti határidőre az üdülési díj nincs kifizetve, az üzemeltető a megrendelést törli, és a szállást, újra kiajánlhatja.

 1. d) Üdülés lemondásának feltételei:
 • az üdülés megkezdése előtt 30 nappal: díjmentes,
 • 29-8 nap között: az üdülési díj 50%-a,
 • 7 napon belül: az üdülési díj 100%-a,
 • Széchenyi kártyával történő befizetés esetén az üdülési hozzájárulási díj visszafizetésére nincs mód.

A lemondási díj számításának ideje a lemondás üzemeltető ügyvitelében rögzített beérkezési nap. A már befizetett térítési díjról, valamint üdülés megszakítása esetén a hátralévő időszakra arányosan számított térítési díj visszafizetéséről egyben a lemondási díj érvényesítésének eltekintéséről az üdültetett vendég írásbeli kérelmére az üdülőket üzemeltető Kft. ügyvezetője dönt. Az üzemeltető ügyvezetője kizárólag a csatolt írásbeli okmánnyal igazolt lemondást köteles vizsgálni. Amennyiben az igénylő személy nem tudja igénybe venni az általa megrendelt szolgáltatást, de az így fennmaradó üdülési hely igénybe vételéről maga gondoskodik, úgy az általa korábban befizetett összeg teljes egészében visszafizetésre kerül számára. Ezen esemény tájékoztatásáról valamint az új megrendelő által kitöltött jelentkezési lapüzemeltető részére történő megküldéséről az igénylő köteles gondoskodni. Fenti esetben az igényjogosult, ill. kedvezményezett nem ruházhatja át a kedvezményes díjat nem igényjogosult részére. Amennyiben igényjogosult nem tud maga helyett más igénybe vevőről gondoskodni, akkor az üzemeltető a lemondott időpontot kiajánlja. Amennyiben sikerrel jár a kiajánlás, aminek üdülési díja egyedileg kerül megállapításra abban az esetben az időpontot lemondó személy az általa befizetett összeg 70%-át visszakaphatja.

 

A lemondási díj elengedésére, csak rendkívül indokolt esetben (például: betegség, családi tragédia, elemi csapás, egyéb különös méltánylást érdemlő egyéni ok, stb.) kerülhet sor. Ezen lemondások esetén a megrendelő írásbeli igazolást köteles csatolni a lemondási kérelemhez.

 1. e) Idegenforgalmi adó fizetése:

Az üdülési hozzájárulási díj megfizetésével egyidejűleg az igénylő köteles az adott településre irányadó idegenforgalmi adót az iroda által kiszámolt összeget az üzemeltető Irodáján készpénzben megfizetni, illetve az üzemeltető számlaszámára átutalni.

 1. f) Kaució fizetése:

Az üdülési hozzájárulási díj megfizetésével egyidejűleg az igénylő köteles 5.000.-Ft kauciót letétbe helyezni az üzemeltető irodáján, külsős igénylő esetén az FDSZ gondnokainál kötelesek letétbe helyezni az üdülés megkezdése előtt.  Az üdülés megkezdésekor és távozáskor a gondnok és az üdülésben részt vevő közösen szemrevételezik a leltárt, és a mellékelt „Ingó leltár” formanyomtatványon rögzítik a leltár meglétét.

 

A kaució hiánytalan leltár és az üdülő károkozás mentes használata esetén visszajár. Ellenkező esetben a kaució nem fizethető vissza, de  beleszámít a kártérítés összegébe.

 

 1. Általános rendelkezés:
 2. a) Az üdülőt az érkezés kezdőnapján 10.00 órától 13.00 óráig kell az üdülő gondnokától átvenni, a távozás napján 10.00 óráig rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell átadni.
 3. b) Az üdülés megkezdésekor az igénylő köteles bemutatni a gondnoknak a Beutaló-t, aki ellenőrzi az üdülés időtartamát és a résztvevők nevét, adatait. Ennek hiányában a gondnok értesíti a Kft vezetőjét illetve az irodát, aki leigazolja az üdülés jogosságát.
 4. c) Az üdülőegységet kizárólag a beutalón megnevezett személyek használhatják, a feltüntetett időszakban. Esetleges személycsere esetén mindenképpen új beutalót kell kiállítani. Ha mégis eltérés lenne, akkor az üdülőegység gondnoka köteles a beutalón nem szereplő személytől az igénybevétel lehetőségét megtagadni
 5. d) Az átvett berendezési tárgyakban, illetve az üdülő helyiségeiben, tárgyaiban, eszközeiben okozott károkat az üdültetett vendég teljes mértékben köteles megtéríteni, erre a foglalás visszaigazolásában a figyelmét fel kell hívni. Az okozott kárról az üzemeltető részletes jegyzőkönyvet vesz fel. A kár helyreállításáról az üzemeltető 15 napon belül számlát küld az üdültetett vendég részére, melyet az köteles a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül kifizetni.
 6. e) Az üzemeltető kártérítés iránt peres eljárást is kezdeményezhet.
 7. f) Az üdülőkben vendégkönyvet kötelező kihelyezni. Ha az üdülés során a szolgáltatással kapcsolatban kifogás merül fel, azt az üdülővendég a helyszínen a gondnoknak jelezheti. Az üzemeltető a szükséges intézkedést azonnal köteles megtenni.
 8. g) Az üdülőkbe beutalt vendégek vendégeket nem fogadhatnak!
 9. h) Az üdülőkbe, az üdülők területére háziállatot tilos bevinni!

 

Jelen Szabályzat az elfogadás napján lép hatályba.

 

Budapest, 2017. március 22.-n

Lázár Lászlóné sk

FDSZ elnök

 

Térítési díjak

az FDSZ Gárdonyi, Berekfürdői és Sástói üdülőiben

 

Elő- utószezon .január 01.-. június 15

szeptember 01 –december 31.

Főszezon: június 17-szeptember 2.
Turnus: szombattól- szombatig (8 nap/ 7 éjszaka)

 

Térítési díjak főszezonban

Fő/éj Turnusok díja
Igényjogosultak  részére

kedvezményes ár

1 fő 12 390.- Ft
2fő 24 780.- Ft
3 fő 37 170.-Ft
4 fő 49 560.-Ft
Kereskedelmi ár 1 fő 18 172.- Ft.
2 fő 36 344.- Ft.
3 fő 54 516.- Ft.
4 fő 72 688.- Ft

 

Térítési díjak elő és utószezonban

 

Igényjogosultak részére

kedvezményes ár

1 500.-Ft+áfa =1 770.-Ft/éj
Kereskedelmi ár 2 200.-Ft+áfa= 2 596.-Ft/éj
Gyerek kedvezmény 0-6 éves korig 1100.-Ft+áfa=1298.-Ft/éj

 

 

 

 1. sz. melléklet

Igénybe vehető turnusok

Turnusok Gárdony alsó szint 4/fő részére Gárdony felső szint 4 fő részére Berekfürdő alsó szint 4 fő részére Berekfürdő felső szint 2+1 pótágy részére Sástó

6 fő részére

Június 17-június 24          
Június 24-július 1          
július 1-július 8          
július 8-július 15          
július 15-július 22          
július 22-július 29.          
július 29-augusztus 5          
augusztus 5-augusztus 12.          
augusztus 12-augusztus 19          
augusztus 19-augusztus 25          
augusztus 25-szeptember 2