Segélyezési szabályzat

A FŐTÁV Dolgozó Szakszervezetének

Segélyezési szabályzata

 

Jelen szabályzat hatálya kiterjed az FDSZ tagjainak szociális segélyezésére, támogatására a szakszervezeti szolidaritás alapján, az egymásért való felelősség és a szociális segítségre szorulókért érzett erkölcsiség alapján, a szakszervezeti tagok szociális biztonságának megteremtése és megőrzése érdekében.

 

1.      Jelen szabályzat a FŐTÁV Dolgozók Szakszervezeti csoportjainak tagságára vonatkozik.

2.      Valamennyi szakszervezeti tag segélyben részesíthető – az FDSZ anyagi lehetőségei függvényében –, ha a tag anyagi helyzetében tartós romlás következik be, vagy a segélyezés előre nem tervezett okok miatt szükségessé válik a segélyt igénylő szociális életében.

3.      A Segélyezési Alap pénzügyi forrása:

3.1   Az adott csoport tagjai által befizetett éves tagdíj 30%-a,

3.2  A Nyugdíjas csoportnál a befizetett éves tagdíj 100%-a felhasználható segélyezésre.

4.      Segélyre jogosult az a szakszervezeti tag, aki

4.1  Legalább 1 éve tagja az FDSZ-nek, és

4.2  Tagdíjhátraléka önhibájából eredően nincs.

5.      A segély a következő jogcímeken nyújtható:

5.1  Betegségi segély: 30 napot meghaladó kórházi ellátás, vagy 30 napot meghaladó betegállomány, vagy 30 napot meghaladó orvosi kezelés, rehabilitáció, terápia esetén nyújtható. Nem jogosult az, akinek más formában (pl. üzemi baleset vagy úti baleset, stb.) megtérül a munkabére és a táppénze közötti különbség.

5.2  Elemi csapás okozta élethelyzet megváltozása: ha a tag és / vagy a családja létfenntartása elemi csapás (árvíz, belvíz, tűz, földrengés, stb.) következtében oly mértékben megváltozott, hogy létfenntartását csak külső segítséggel tudja biztosítani.

5.3  Szociális helyzet egyéb nagymértékű romlása esetén: az előzőekben nem nevesített egyéb méltányolható esetekben.

5.4 Különös méltánylást érdemlő egyedi indok esetén: pl.: 3 hónapot meghaladó kórházi ellátás, betegállomány vagy orvosi kezelés esetén, súlyos baleset esetén, súlyos anyagi helyzetbe kerülés esetén a kérelmet alátámasztó dokumentumok másolatának mellékelése esetén a Szakszervezet Elnöksége jogosult elbírálni a segély fentiek szerinti besorolását és kifizetési mértékét. 

6.      A segély mértéke:

6.1  Betegségi segély: 31 – 60 nap közötti kórházi ellátás, betegállomány, vagy orvosi kezelés, rehabilitáció, terápia esetén 10.000.-Ft. 61 nap felett a segély összege: 14.000.-Ft.

6.2  Elemi csapás okozta élethelyzet megváltozása és a Szociális helyzet egyéb nagymértékű romlása esetén nyújtható segély mértékét az adott szakszervezeti csoport anyagi helyzete határozza meg, amelyet az Elnökség döntése hagy jóvá, a 6. pontban foglalt részletszabályok figyelembe vételével.

6.3  A segély minimális értéke: 6.000.-Ft/tag/alkalom.

6.4  A segély maximális értéke: 20.000.-Ft/év/tag. Nyugdíjas tag esetén 15.000.-Ft/év/nyugdíjas tag.

6.5  A nem nyugdíjas tagnak nyújtható 6.4. pontban meghatározott évi maximum feletti összeg – a Csoportképviselő bevonásával – az Elnökség döntése alapján adható.

6.6  A Különös méltánylást érdemlő egyedi indok esetén kifizethető segély maximális értéke: 30.000.-Ft/év/tag.

 

A SEGÉLYEZÉSI ELJÁRÁS RENDJE

 

7.      A segély Segélykérő lap formanyomtatvány kitöltésével és aláírásával igényelhető. Ez tartalmazza az igénylő adatait, és csatolni szükséges hozzá írásbeli igazolásokat, okmányokat (pl.: kórházi zárójelentés, háziorvosi igazolás stb.). Mind a Segélykérő lap adatai, mind pedig a csatolt okiratok valódiságáért a segélyt igénylő anyagi felelősséggel tartozik.

8.      A segélykérő lapon beadott kérelmet a csoport tagjainak, ha a csoport összehívására nincs lehetőség, akkor a csoport tagjainak min. 30%-ának jóvá kell hagynia. A segélykérő lapot a tagoknak egyet nem értésük esetén is alá kell írniuk. A min 30% csoporttagok által aláírt segélykérő lapot a Csoport képviselő első körben elbírálja és aláírja. Sürgős esetben az Elnök a csoport bírálatától eltekinthet.

9.      Az aláírt és mellékletekkel ellátott Segélykérő lapot a csoport képviselőnek kell leadni, aki egyetemlegesen felelős az adatok valódiságáért.

10.   A segély összegét a csoport tagjai határozzák meg az éves keret figyelembe vételével.

11.   A Segélykérő lapot a Csoportképviselő juttatja el az Elnökséghez.

12.   Amennyiben a Csoportképviselő az igénylő, akkor egy Elnökségi tag és az Elnök aláírása szükséges a segély kifizetéséhez.

13.   A segély kérelem teljesítését az Elnök, vagy egy Elnökségi tag aláírása után a pénztáros fizeti ki, előzetesen egyeztetett időpontban.

14.   Az Elnökség a csoport döntését felülbírálhatja, módosíthatja, vagy elutasíthatja, melyről írásbeli tájékoztatást kell az Elnökségnek adni az Igénylőnek.

15.   Forráshiány esetén a Nagyválasztmány döntése alapján a kifizetések leállíthatóak.

16.   A nem megfelelően kitöltött, vagy nem megfelelő mellékletekkel ellátott Segélykérő lap alapján igényelt segélykérelmet el kell utasítani.

17.   A nyilvánvalóan hamis adatokon alapuló igényt el kell utasítani.

18.   A kitöltés dátumától számított 30 napon belül fizethető ki a segély összege.

19.   A csoportok adott évi segélykeretének teljes, vagy maradványértékének 80% a következő évre átvihető.

20.   A csoportok a segélykeretüket egymás között átcsoportosíthatják, erről az Elnököt értesíteni kötelesek.

21.   Az FDSZ a segélykeretekről és azok felhasználásáról nyilvántartást vezet, és a Csoportképviselőket tájékoztatja a segélykeretük alakulásáról évente két alkalommal.

 

 

Jelen Szabályzatban foglaltak az elfogadás napján lépnek hatályba.

 

Kelt: Budapest, 2017. szeptember 28.

 

Melléklet:     1. sz.:   Segélykérő lap formanyomtatvány

 

Lázár Lászlóné
FDSZ elnök